VEDTÆGTER

Stiftet d. 20. april 2004 Ændret ifølge ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013.

1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 
Foreningens navn er Papuakids. Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. Foreningens overordnede målsætning er at hjælpe fattige, udsatte børn og unge i henhold til FN’s Børnekonvention. Vi arbejder i særdeleshed for, at forbedre levevilkår og fremtidsudsigter for børn og unge samt for kvinder eller børn som tvinges ud i prostitution. Papuakids har sine rødder i hjælpearbejdet for papuanske forældreløse og gadebørn.

2. Medlemmer 
Enhver, som har betalt kontingent 250 danskekroner til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 

3. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i maj måned og indvarsles ved almindeligt brev eller mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4. Ledelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. Hæftelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

4.1. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at holde administrationsomkostninger så lave som muligt. Baggrunden for ændringen er at bestyrelsen ved tidligere generalforsamlinger har fået medlemmernes opbakning og tillid til de små beløb der årligt anvendes til administration. Bestyrelsen fastholder dog at administrationsomkostninger skal holdes på et absolut minimum.
 

5. Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

6. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 1/2 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. april 2004.

Ændringer foretaget ekstraordinær generalforsamling d. 24.6.2004 og på generalforsamlingen d. 11.5.2005, 17.5.2006 og 19.6.2010, og 24.6.2012, 21.1.2013. 

Charlotte Refslund Thomsen

Formand for Papuakids